Moja kolekcja0
Wszystkie kategorie
Regulamin

                   

          REGULAMIN PLATFORMY HANDLOWEJ B2B

 Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług przez ADMINISTRATORA w ramach  Platformy Handlowej B2B oraz prawa i obowiązki Użytkowników, związane z korzystaniem z  PLATFORMY. 

I. [ Postanowienie ogólne ]

 Dział 1. DEFINICJE Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 ADMINISTRATOR – GD Poland International Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej, ul.  Nadrzeczna 16/C008, 05-552 Jabłonowo, (NIP: 1090003668, REGON: 360554700), wpisanej  do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539724

 REGULAMIN – niniejszy dokument

 PLATFORMA – prowadzona przez ADMINISTRATORA, na zasadach określonych w  Regulaminie, platforma handlowa on-line, dostępna w domenie gdsuper-b2b.com (i jej  subdomenach)

 REJESTRACJA – bezpłatna procedura zakładania Konta na PLATFORMIE

 KONTO – prowadzony dla Użytkownika przez ADMINISTRATORA pod unikalną nazwą (login)  zbiór danych obejmujących dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach PLATFORMY

 UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna (Konsument) lub prawna (Podmiot Gospodarczy), która uzyskał dostęp do usług świadczonych przez ADMINISTRATORA w ramach PLATFORMY, na  zasadach określonych w Regulaminie 

DOSTAWCA – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający  Towary w ramach Oferty 

KUPUJĄCY – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający  Towary w ramach PLATFORMY 

TOWAR – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

OFERTA – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez  Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy  wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach PLATFORMY TRANSAKCJE – procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy  Użytkownikami w ramach PLATFORMY 

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

STREFA ZAKUPÓW – funkcjonalność PLATFORMY pozwalająca Użytkownikom na składanie  zapytań ofertowych za pomocą PLATFORMY

 Dział 2. REJESTRACJA I ZASADY UŻYTKOWANIA KONTA

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną  zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać  zobowiązania.

2.2. W trakcie Rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest do wyboru sposobu  korzystania z PLATFORMY (Dostawca lub Kupujący) oraz podaje następujące dane:  login/adres e-mail lub nr telefonu (mobile)/ a także obowiązkowo wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje regulamin PLATFORMY.

2.3. Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w postanowieniu 2.2 powyżej, po  pozytywnej weryfikacji przez ADMINISTRATORA danych podanych przez Użytkownika,  otrzymuje uprawnienia do prowadzenia sprzedaży lub zakupów w ramach PLATFORMY przy  czym sprzedaż Towarów powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Użytkownika  działalnością gospodarczą na PLATFORMIE.

2.4. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji i zalogowania się do PLATFORMY dochodzi do  zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOREM, której przedmiotem są  usługi świadczone przez ADMINISTRATORA w ramach PLATFORMY, na warunkach  określonych w Regulaminie. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na zasadach  określonych w Regulaminie. 

2.5. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta.  Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach  Konta, bez zastąpienia ich danymi zaktualizowanymi. Zabrania się także podawania danych  niepełnych bądź nieprawdziwych.

2.6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w PLATFORMIE po podaniu loginu (adres e-mail lub nr telefonu) oraz hasła. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności  oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego  z takiego oprogramowania. 

2.7. Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem,  przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail lub nr telefonu. Użytkownik nie  może wykorzystywać Kont do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących  naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności dokonywanie  kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec ADMINISTRATORA, z tytułu  usług świadczonych w ramach PLATFORMY. 

2.8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać  Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta osobom należycie  umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

2.9. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą ADMINISTRATORA Konto Dostawcy może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę  (osoba prawna) praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego  części, w formie przewidzianej przepisami prawa. 

2.10. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach PLATFORMY wymaga  dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w postanowieniu 2.1., lub w przypadku  powzięcia przez ADMINISTRATORA uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub  Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę,  ADMINISTRATOR może: a. uzależnić korzystanie z PLATFORMY od potwierdzenia przez Użytkownika  odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości, b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach  PLATFORMY, c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, ADMINISTRATOR zniesie przedmiotowe  ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika. 

2.11. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w postanowieniu 2.4,  Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić w formie elektronicznej lub  pisemnej bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o  odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu,  stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 II. [ Transakcje ] Dział 3. OFERTY

3.1. W ramach PLATFORMY Dostawca określając warunki Oferty oferuje sprzedaż Towaru po  stałej, określonej z góry cenie; oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru, 

Dział 4. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI 

4.1. Dostawca sporządza Ofertę, wypełniając dostępny na PLATFORMIE formularz sprzedaży,  określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą  dotyczyć wyłącznie przedmiotu Oferty.

4.2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd  innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru (np. jego stan, jakość,  pochodzenie, marka czy producent). Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w  szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów, zwłaszcza  dotyczących ochrony praw konsumentów. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za  treści zamieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy  lub nieścisłości.

4.3. Niezależnie od postanowień wskazanych w postanowieniu 9.1, zamieszczając Ofertę na  PLATFORMIE Dostawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i  wykonania umowy sprzedaży z Kupującym. 

4.4. Wykonując czynności, o których mowa w postanowieniu 4.1, Dostawca zleca  ADMINISTRATOROWI publikację Oferty, która następuje niezwłocznie.

4.5. Od momentu opublikowania Oferty, Dostawca jest związany z jej treścią. Dostawca może dokonywać zmiany w treści Oferty. Dostawca nie może dokonać skutecznej zmiany jej  treści wobec Kupujących, z którymi zawarł już umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane  jest dokonywanie zmian przez Dostawcę treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego  Towaru bądź jego właściwości. W chwili opublikowania Oferty, Dostawca wyraża zgodę na  wykorzystanie jej treści w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych  zarówno na PLATFORMIE, jak i poza, w ramach współpracy ADMINISTRATORA z podmiotami  trzecimi. 

4.6. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści oraz  zamieszczania zdjęć w PLATFORMIE określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 Dział 5. PRZEBIEG TRANSAKCJI

5.1. W celu dokonania jednostkowej Transakcji zakupu Towaru Kupujący po dokonaniu wyboru Towaru i jego ilości z dostępnej Oferty, korzystając z opcji KUP zostaje  przekierowany do zakładki Mój koszyk celem dokończenia transakcji. Po wypełnieniu  formularza a w szczególności wpisaniu adresu dostawy, wybraniu metody dostawy oraz  sposobu płatności swój wybór Kupujący potwierdza poprzez wybranie przycisku ZATWIERDŹZatwierdzenie stanowi akceptację warunków przedstawionych przez Dostawcę w Ofercie. 

5.2. PLATFORMA daje możliwość dokonania jednocześnie wielu Transakcji zakupu Towarów z  pośród Ofert różnych Dostawców. Kupujący po wyborze Towaru oraz jego ilości wybiera opcję Dodaj do koszyka. Czynności te powtarza aż do zakończenia procesu wyboru  Towarów. Po zakończeniu procesu wyboru Towarów Kupujący poprzez wybór przycisku  Przejdź do kasy kończy ten proces jednocześnie jest przekierowany do następnej zakładki  celem dokończenia Transakcji. Po wypełnieniu formularza a w szczególności wpisaniu adresu  dostawy, wybraniu metody dostawy oraz sposobu płatności swój wybór Kupujący  4potwierdza poprzez wybranie przycisku ZATWIERDŹ. Zatwierdzenie stanowi akceptację  warunków przedstawionych przez Dostawcę w Ofercie. 

5.3. Dostawca gwarantuje, że cena za Towar została określona zgodnie z powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo  obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej  wysokości.

5.9. Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii  technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane Oferty, określa Załącznik nr 4 do  Regulaminu. 

Dział 6. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

6.1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Dostawcą a Kupującym na warunkach  opisanych w tym dziale i zgodnie z treścią Oferty. ADMINISTRATOR nie jest stroną umowy  sprzedaży

6.2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Kupującym, który potwierdził zakup za pomocą  przycisku ZATWIERDŹ

6.3. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Dostawcą wysyłane jest  automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji  elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny do obu stron umowy sprzedaży. W  wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie  widniejące w ustawieniach ich Kont, mianowicie: imię i nazwisko lub firmę pod którą działa  Dostawca oraz adres e-mail lub/i telefon.

6.4. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty przy odbiorze, chyba  że strony umowy ustaliły inaczej

Dział 7. ROLA ADMINISTRATORA 

7.1. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach  PLATFORMY ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w  ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz  osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. ADMINISTRATOR w  szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność  Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Dostawców do sprzedaży, wypłacalność  Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

7.2. W przypadku, gdy w ocenie ADMINISTRATORA Oferta narusza postanowienia  Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, ADMINISTRATOR może: a. usunąć Ofertę z zastrzeżeniem, że dotychczas zawarte w ramach niej umowy  pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność. Od momentu usunięcia Oferty nie jest  możliwe wystawienie do niej komentarza i odpowiedzi na komentarz. 

7.3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu,  ADMINISTRATOR, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może: a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, c. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w  zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach PLATFORMY, d. uzależnić korzystanie z PLATFORMY od potwierdzenia przez Użytkownika faktu  wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji, e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego  Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku  notorycznego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr 2 i 3 do Regulaminu. 

7.4. Niezależnie od zastosowania przez ADMINISTRATORA postanowień 7.2 lub 7.3  Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania  związane z korzystaniem z PLATFORMY, w szczególności może ponosić odpowiedzialność  odszkodowawczą względem ADMINISTRATORA lub innych Użytkowników. 

7.5. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik nie ma dostępu do Konta. Oferty  wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Użytkownik, którego Konto  zostało zawieszone, nie może zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez  uprzedniej zgody ADMINISTRATORA.

 Dział 8. OPŁATY I PROWIZJE

8.1. Usługi świadczone przez ADMINISTRATORA w ramach PLATFORMY w okresie do  31.12.2020r. tj w okresie wdrożenia i wykonywania testów systemu są bezpłatne. Jednocześnie ADMINISTRATOR zastrzega, że ze względu na wyniki testów okres ten może  ulec zmianie. O ewentualnych zmianach ADMINISTARTOR będzie informował wszystkich  użytkowników działających w charakterze Dostawców drogą korespondencji elektronicznej  na adresy e-mail zawarte w formularzu rejestracyjnym. 

8.2. Opłaty po zakończeniu okresu wdrażania i testów systemu a. Korzystanie z PLATFORMY przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących  jest bezpłatne. b. Korzystanie z PLATFORMY przez Użytkowników działających w charakterze Dostawców jest odpłatne. c. Po zakończeniu procesu wdrażania i testów PLATFORMY dla Użytkowników działających  w charakterze Dostawców będzie naliczana opłata w formie prowizji od Transakcji i w  zależności od wartości Transakcji wynosić będzie od 0.5% do 2% ceny końcowej brutto (z  wliczonym już 23% VAT), tj. ustalonej ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić Dostawcy za zamówiony Towar (nie uwzględniając kosztów dostawy)d. Dostawca obowiązany do zapłaty prowizji otrzymuje od ADMINISTRATORA fakturęProwizja jest rozliczana w okresach miesięcznych – wysokość należnej prowizji za dany  miesiąc rozliczeniowy ustalana jest każdego ostatniego dnia następnego miesiąca. Opłatę  należy uregulować przelewem na rachunek bankowy ADMINISTRATORA wskazany na  6fakturze w terminie wymagalności to jest do 14-stego każdego miesiąca kalendarzowego  po jej wystawieniu. e. Dostawca jest uprawniony do ubiegania się o zwrot prowizji w przypadku nie dojścia do  skutku Umowy Sprzedaży z winy Kupującego. W takim wypadku Dostawca obowiązany  jest skontaktować się z ADMINISTRATOREM w terminie 30 dni od dnia, w którym miała  nastąpić płatność przez Kupującego. Nieuzasadnione (mimo faktycznej zapłaty ceny przez  Kupującego) domaganie się zwrotu naliczonej prowizji stanowi naruszenie Regulaminu. f. Inne opłaty np. wyróżnienie produktu, pozycjonowanie itp. będzie płatne wg cennika  usług dodanych.

8.3. ADMINISTRATOR może w dowolnym momencie zmienić wysokość opłat. O zmianach  Użytkownicy będą każdorazowo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem drogą  elektroniczną e-mail. 

8.4. Wszystkie podane opłaty są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług,  tj. VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy; 

8.5. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Dostawcę kosztami  Transakcji (w szczególności opłatami za opcje dodatkowe i opłatami za dokonywanie  płatności przy użyciu karty płatniczej oraz prowizjami od sprzedaży);

 Dział 9. TOWARY ZAKAZANE 

9.1. Dostawcy zobowiązują się do niewystawiania na PLATFORMIE Towarów, którymi obrót  narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa  autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być  uznane za naruszające dobre obyczaje.

9.2. Niezależnie od postanowień 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów  wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

9.3. Przedmioty, o których mowa w postanowieniach 9.1. i 9.2. nie mogą być oferowane  wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis)

Dział 10. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 

10.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach PLATFORMY powinny  być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym  dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które  negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania PLATFORMY lub szkodzą  Użytkownikom.

10.2. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy  sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym i Dostawcą. Jeżeli powstał co do tego spór,  Użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień drogą  mailową nie później niż w ciągu 72 godzin.

10.3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w  ramach PLATFORMY umowach sprzedaży.

10.4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw.  layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych  PLATFORMY stanowią przedmiot praw ADMINISTRATORA lub Użytkowników. Wskazane  elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej,  w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają  z ustawowej ochrony prawnej

10.5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach  PLATFORMY materiałów wymaga każdorazowo zgody ADMINISTRATORA i nie może naruszać  postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może  naruszać interesów ADMINISTRATORA oraz Użytkowników. Zabronione jest: a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest  ADMINISTRATOR, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności  takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia; b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w  PLATFORMIE w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów  internetowych, jak i poza siecią Internet.

 III. [ Postanowienia końcowe ] 

Dział 11. DODATKOWE USŁUGI ADMINISTRATOR może świadczyć bądź upowszechniać inne usługi związane z PLATFORMĄ lub innymi platformami handlowymi on-line prowadzonymi przez ADMINISTRATORA na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej terytorium. Rodzaje i zakres takich usług  określone będą w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i  obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w odmienny sposób niż określone w  Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest uprzednia  akceptacja przez Użytkownika właściwego regulaminu. 

Dział 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

12.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z  korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe) jest GD Poland International Sp. z o.o. z  siedzibą w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 16/C008, 05-552 Jabłonowo, (NIP: 1090003668,  REGON: 360554700), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000539724 

12.2. Podane przez Użytkowników Dane Osobowe ADMINISTRATOR zbiera i przetwarza  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w  Załączniku nr 5 do Regulaminu. 

12.3. Użytkownikom ujawniane są Dane Osobowe innych Użytkowników jedynie w  przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem  Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą

12.4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących  innych Użytkowników, które otrzymał od ADMINISTRATORA w związku z korzystaniem z  PLATFORMY, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W  szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach  komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie  działalności Użytkownika prowadzonej poza PLATFORMĄ

12.5. Zakończone Oferty nie są archiwizowane. ADMINISTRATOR nie zapewnia i nie  gwarantuje częściowego lub pełnego upubliczniania informacji o zakończonych Ofertach. 

Dział 13. ZMIANY REGULAMINU 

13.1. ADMINISTRATOR jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się  skuteczna w terminie wskazanym przez PLATFORMĘ. Termin zmiany nie może być krótszy niż  7 dni od momentu udostępnienia w PLATFORMIE zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem,  że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach  dotychczasowych. 

13.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w PLATFORMIE, licząc od chwili wejścia w życie  zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację  zmian Regulaminu uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez  Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w PLATFORMIE. W przypadku braku  akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie  powiadomić o tym ADMINISTRATORA, korzystając z formularza, o którym mowa w  postanowieniu 14.2. Postanowienie 14 stosuje się odpowiednio. 

Dział 14. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ADMINISTRATOREM 

14.1. Świadczenie usług w ramach PLATFORMY ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem  postanowień zawartych poniżej w treści niniejszego artykułu. 

14.2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z  ADMINISTRATOREM, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie  odpowiedniego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do umowy

14.3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z ADMINISTRATOREM, dotyczącą wskazanego  przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

14.4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może  zostać rozwiązana przez ADMINISTRATORA za wypowiedzeniem, z zachowaniem  siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do  zaprzestania naruszeń. 

14.5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji ADMINISTRATORA, Użytkownik  nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach PLATFORMY, bez uprzedniej  zgody ADMINISTRATORA. 

14.6. Niezależnie od rozwiązania przyczyny Użytkownik jest zobligowany do uregulowania  wszystkich należności na rzecz ADMINISTRATORA.

 Dział 15. KONTAKT

 15.1. Użytkownik może kontaktować się z ADMINISTRATOREM w sprawie usług  świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie: a. pisemnej na adres: GD Poland International Sp. z o.o. , Wólka Kosowska, ul.  Nadrzeczna 16/C008, 05-552 Jabłonowo, b. za pomocą adresu e-mail: superb2b@gdpoland.pl

 Dział 16. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

16.1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu  nie są realizowane przez ADMINISTRATORA lub są realizowane niezgodnie z  postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej  (Reklamacja)

16.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej lub  pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej Login, pod jakim Użytkownik występuje  w PLATFORMIE, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

16.3. ADMINISTRATOR, przed rozpatrzeniem Reklamacji, zwraca się do składającego  Reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, o których mowa w postanowieniu 16.2, wymagają uzupełnienia.

16.4. ADMINISTRATOR rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania z  zastrzeżeniem postanowienia 16.3, gdzie termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania  prawidłowo uzupełnionej Reklamacji. 

16.5. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta  danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ADMINISTRATOR może  wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie  jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji. 

Dział 17. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

17.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOREM, której  przedmiotem są usługi świadczone przez ADMINISTRATORA w ramach PLATFORMY na  warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z  usługami świadczonymi przez ADMINISTRATORA w ramach PLATFORMY będą rozstrzygane  przez właściwy dla siedziby ADMINISTRATORA Sąd Powszechny

17.2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego  sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem  Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się  pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów  konsumenckich. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z  unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dział 18. ZAŁĄCZNIKI Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

 Załącznik nr 1: Opcja odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia klienta o odstąpieniu.

 Załącznik nr 2: Towary zakazane do wystawiania na PLATFORMIE

 Załącznik nr 3: Zasady tworzenia opisu Transakcji na PLATFORMIE .

 Załącznik nr 4: Zasady przerw technicznych oraz rekompensat za problemy techniczne

 Załącznik nr 5: Polityka ochrony danych w PLATFORMIE .

 Dział 19. KLAUZULA SALWATORYJNA Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem  sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.prywatne Koszyk kolekcja kontakt czat
top
0